Jeśli Cię skrzywdzono nie jesteś sam!
 

Chroni Cię prawo!

  • Konstytucja RP [Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.] - art. 72 pkt 1 Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

  • Konwencja o Prawach Dziecka [Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526 z późn. zm.] - art. 19 pkt 1. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celach seksualnych, dzieci pozostających pod opieką rodzica(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.

  • Kodeks postępowania cywilnego [Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296 z późn. zm.] - art. 572 § 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.

  • art. 572 § 2 k.p.c. szczególny obowiązek reagowania na takie zdarzenia ciąży m.in. na pracownikach placówek oświatowych.

  • Kodeks postępowania karnego [Dz. U. z 1997 r., nr 89, poz. 555 z późn. zm.] - art. 304 § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję.

  • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. [Dz. U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493] art. 12 - Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny, powinny niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub prokuratora.

Korzystaj ze swych praw!

MOŻESZ SZUKAĆ POMOCY:

  • Jeżeli podejrzewasz, że w rodzinie lub placówce opiekuńczej mogą dziać się nieprawidłowości, napisz do Sądu Rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację dziecka. Wniosek poprzyj uzasadnieniem - informacjami, które posiadasz, poinformuj o tym instytucje wspierające dzieci i rodzinę.

  • Jeżeli podejrzewasz, że wobec dziecka jest stosowana przemoc złóż do Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zawiadom najbliższą Komendę Policji.